dot dot
dot
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
dot
bulletสังเวชณียสถาน๔
bulletพระพุทธรูป
bulletพระเจดีย์บรรจุพระธาตุ
bulletพุทธประวัติ
bulletพระปัจเจกพุทธเจ้า
bulletพระโพธิสัตว์
bulletพระเจ้าจักรพรรดิ์
dot
พระธรรม
dot
bulletพระวินัย
bulletพระสูตร
bulletพระอภิธรรม
dot
พระสงฆ์
dot
bulletประวัติพระอริยะสงฆ์ที่สำคัญสมัยพุทธกาล
bulletประวัติพระอริยะสงฆ์ที่สำคัญหลังพุทธกาล
bulletพระสงฆ์ที่สำคัญในไทย
dot
โลกุตรภูมิ
dot
bulletพระอริยบุคคล
dot
สุขคติภูมิ
dot
bulletพรหมโลก
bulletเทวโลก
bulletมนุษยโลก
dot
อุบาสกและอุบาสิกาที่สำคัญ
dot
bulletอุบาสกในสมัยพุทธกาล
bulletอุบาสิกาในสมัยพุทธกาล
bulletบุคคลสำคัญทางพุทธศาสนา
dot
อบายภูมิ
dot
bulletนรก
bulletเปรต
bulletอสุรกาย
bulletสัตว์เดรัจฉาน
dot
สมัครรับข่าวทางพระพุทธศาสนา

dot
dot
ธรรมปฎิบัติ
dot
bulletการรักษาศีล
bulletการเจริญสมาธิ
bulletการเจริญวิปัสสนา
bulletบทสวดมนต์
dot
คู่มือคฤหัสถ์
dot
bulletบารมี 10
bulletบุญ 10 ประการ
bulletหลักธรรมของผู้ครองเรือน
dot
ความรู้เพิ่มเติมทางพุทธศาสนา
dot
bulletพุทธศาสนสุภาษิต
bulletวันสำคัญทางศาสนา
bulletปฏิทินพุทธศาสนา
bulletขอเชิญฟังเพลงธรรมะ
dot
Website ที่น่าสนใจ
dot
bulletพระบรมสารีริกธาตุ
bullet84000พระธรรมขันธ์
bulletพระไตรปิฏกออน์ไลน์
bulletประวัติพระไตรปิฏก
bulletศึกษาพระไตรปิฏก
bulletยุวพุทธิกสมาคม
bulletมหามกุฏราชวิทยาลัย
bulletปฏิจจสมุปบาท
bulletลานธรรม
bulletซีดีธรรมะ
bulletธรรมะไทย
bulletบ้านธัมมะ
bulletประตูสู่ธรรม
bulletธรรมะกับชีวิต
bulletพลังจิต
bulletเรียนพระอภิธรรม
bulletข้อมูลวัดในประเทศไทย
bulletวัดไทยในต่างแดน
bulletวัดป่าและพระป่า
bulletภาพยนต์ธรรม
bulletโพธิยาลัย
bulletภาษาบาลี
bulletมหาบาลีวิชชาลัย
bulletเสียงบรรยายธรรม (พระ)
bulletบรรยายธรรม (โดยฆราวาส)
bulletเสียงสวดมนต์
bulletบทสวดมนต์อินเดีย
bulletพระอภิธรรม (จูฬตรี)
dot
Blog Dhamma ประชุมธรรม
dot
dot
รายการสินค้า
dot
พระปัจเจกพุทธเจ้า

 นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

ขอนอบน้อมแด่ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น

พระปัจเจกพุทธเจ้า เป็นชื่อเรียก พระพุทธเจ้าอีกประเภทหนึ่งคือ พระองค์เป็นผู้ที่ตรัสรู้เองโดยชอบ ไม่มีอาจารย์ใดๆเป็นผู้สอน  การตรัสรู้ของพระองค์เกิดขึ้นจากการสะสมกุศลต่างๆจนสมบูรณ์พร้อม โดยใช้เวลาอย่างน้อย 2 อสงไขย100,000 กัปป์ แต่จะใช้เวลาไม่เกิน3 อสงไขย นับจากชาติที่พระองค์ได้ทรงเริ่มตั้งความปราถนาเอาไว้ การเสด็จมาตรัสรู้บนโลกมนุษย์นั้น ต้องเป็นกาลเวลาที่ไม่มีคำสอนทางพระพุทธศาสนา การบังเกิดของพระองค์จะมาบังเกิดใน3วรรณะนี้เท่านั้นคือ

 1. วรรณะกษัตริย์
 2. วรรณะพราหมณ์
 3. วรรณะคหบดี

พระปัจเจกพุทธเจ้าจะไม่เกิดร่วมสมัยกับ พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า การเกิดของพระปัจเจกพุทธเจ้าต้องเป็นกาลที่โลกว่างจากพุทธศาสนา ไม่มีพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า การเกิดขึ้นของพระปัจเจกพุทธ เจ้าในโลกนี้ อาจจะมีจำนวนมากถึง 500พระองค์องค์ในชาติเดียวกัน คือไม่จำเป็นต้องมีพระองค์เดียว ต่างจากพระอรหัตสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องมีพระองค์เดียวเท่านั้น เมื่อพระองค์ตรัสรู้แล้ว จะเสด็จไปรวมกันอยู่ ณ เทือกเขาคันธมาทน์ ในป่าหิมพานต์ มีฝูงช้างฉัททันต์คอยปรนนิบัตร ในวันพระ ท่านจะร่วมกันกระทำอุโบสถที่ต้นไม้สวรรค์ ในป่าหิมพานต์ แม้ท่านมีคุณธรรมและศีลธรรมมาก รองจากพระพุทธเจ้าเท่านั้น  แต่พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านมิได้สั่งสอน สัตว์โลกให้พ้นจากวัฏจักรสงสารนี้ได้เลย เพราะท่านมิได้บำเพ็ญบารมีมาเพื่อสอนสัตว์โลก เหตุเพราะว่าพระธรรมที่ได้ทรงตรัสรู้ลึกซึ้งยิ่งนัก มนุษย์ในยุคนั้นก็มิได้มีปัญญา พอที่จะเข้าใจได้เลย แต่ท่านก็มุ่งสงเคาระห์สัตว์โลกด้วยการบิณฑบาตรโปรดสัตว์ และช่วยสงเคราะห์บางบุคคลคน พระองค์ทรงกระทำอยู่อย่างนี้จนหมดอายุขัยดับขันธปรินิพพานไป  ฉะนั้นแม้จะมีพระปัจเจกพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในโลก แต่โลกในช่วงนั้น ไม่มีพระรัตนตรัยเกิดขึ้นเลย  

ท่านทั้งหลายได้รู้ถึง บุญกุศลของท่านไหม ท่านมีบุญเพียงใดที่ได้เกิดในกาลที่ยังมี พระสัทธรรมคำสอนอยู่ เราทั้งหลายยังเห็น

 1. พระพุทธรูป
 2. พระเจดีย์
 3. พระธาตุ
 4. พระไตรปิฏก
 5. พระสงฆ์
 6. สามเณร 
 7. วัด
 8. บาตร
 9. อุบาสก อุบาสิกา
 10. ผ้าไตรจีวร และสิ่งอื่นๆอีกเป็นจำนวนมาก

ในอนาคตข้างหน้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ จะสูญสิ้นไป ท่านทั้งลองพิจารณาดูเถิด ว่าสัตว์โลกทั้งหลาย จะต้องตกอยู่ในทุกข์เพียงไร แม้ตอนนี้ยังเป็นกาลที่มีพระธรรม คำสอนอยู่ การกระทำผิดศีล ผิดธรรมยังมีมากมาย ตามที่ปรากฏในข่าวสารต่างๆ หากสูญสิ้นพระสัทธรรมคำสอนแล้ว โลกนี้ก็เปรียบเสมื่อนขาดแสงอาทิตย์ส่องนำทางแก่ หมู่สัตว์โลกนั้นเอง โลกต้องตกอยู่ในความมืดมิดนานแสนนาน ท่านทั้งหลายขอให้ขวยขวายในสิ่งที่เป็นกุศลเถิด มหากุศลจะนำท่านทั้งหลาย ไปสู่สุขคติ อย่างแน่นอน บุญกุศลต่างๆที่ท่านกระทำแล้วอย่างดีเท่านั้น ที่จะทำท่านทั้งหลายพ้นไปเสียจากยุคที่ทุกข์เข็ญ ขออนุโมทนา

แหล่งข้อมูลเกี่ยวพระปัจเจกพุทธเจ้า

http://www.tipitaka.com/tipitaka32.htm พระสุตตันตปิฏก ขุทกนิกาย อัปทานภาค1 เล่มที่24

http://www.dharma-gateway.com/buddha/buddha-misc/bd-misc-11-01.htm Copyright © 2010 All Rights Reserved.
banner_746x100 ผู้ทำบุญด้วยความประณีต

ดาวดึงส์ด็อทคอม

ผู้ถวายทานด้วยสิ่งของประณีต
DAOWADUNG.COM จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์