dot dot
dot
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า
dot
bulletสังเวชณียสถาน๔
bulletพระพุทธรูป
bulletพระเจดีย์บรรจุพระธาตุ
bulletพุทธประวัติ
bulletพระปัจเจกพุทธเจ้า
bulletพระโพธิสัตว์
bulletพระเจ้าจักรพรรดิ์
dot
พระธรรม
dot
bulletพระวินัย
bulletพระสูตร
bulletพระอภิธรรม
dot
พระสงฆ์
dot
bulletประวัติพระอริยะสงฆ์ที่สำคัญสมัยพุทธกาล
bulletประวัติพระอริยะสงฆ์ที่สำคัญหลังพุทธกาล
bulletพระสงฆ์ที่สำคัญในไทย
dot
โลกุตรภูมิ
dot
bulletพระอริยบุคคล
dot
สุขคติภูมิ
dot
bulletพรหมโลก
bulletเทวโลก
bulletมนุษยโลก
dot
อุบาสกและอุบาสิกาที่สำคัญ
dot
bulletอุบาสกในสมัยพุทธกาล
bulletอุบาสิกาในสมัยพุทธกาล
bulletบุคคลสำคัญทางพุทธศาสนา
dot
อบายภูมิ
dot
bulletนรก
bulletเปรต
bulletอสุรกาย
bulletสัตว์เดรัจฉาน
dot
สมัครรับข่าวทางพระพุทธศาสนา

dot
dot
ธรรมปฎิบัติ
dot
bulletการรักษาศีล
bulletการเจริญสมาธิ
bulletการเจริญวิปัสสนา
bulletบทสวดมนต์
dot
คู่มือคฤหัสถ์
dot
bulletบารมี 10
bulletบุญ 10 ประการ
bulletหลักธรรมของผู้ครองเรือน
dot
ความรู้เพิ่มเติมทางพุทธศาสนา
dot
bulletพุทธศาสนสุภาษิต
bulletวันสำคัญทางศาสนา
bulletปฏิทินพุทธศาสนา
bulletขอเชิญฟังเพลงธรรมะ
dot
Website ที่น่าสนใจ
dot
bulletพระบรมสารีริกธาตุ
bullet84000พระธรรมขันธ์
bulletพระไตรปิฏกออน์ไลน์
bulletประวัติพระไตรปิฏก
bulletศึกษาพระไตรปิฏก
bulletยุวพุทธิกสมาคม
bulletมหามกุฏราชวิทยาลัย
bulletปฏิจจสมุปบาท
bulletลานธรรม
bulletซีดีธรรมะ
bulletธรรมะไทย
bulletบ้านธัมมะ
bulletประตูสู่ธรรม
bulletธรรมะกับชีวิต
bulletพลังจิต
bulletเรียนพระอภิธรรม
bulletข้อมูลวัดในประเทศไทย
bulletวัดไทยในต่างแดน
bulletวัดป่าและพระป่า
bulletภาพยนต์ธรรม
bulletโพธิยาลัย
bulletภาษาบาลี
bulletมหาบาลีวิชชาลัย
bulletเสียงบรรยายธรรม (พระ)
bulletบรรยายธรรม (โดยฆราวาส)
bulletเสียงสวดมนต์
bulletบทสวดมนต์อินเดีย
bulletพระอภิธรรม (จูฬตรี)
dot
Blog Dhamma ประชุมธรรม
dot
dot
รายการสินค้า
dot
ลูกค้าสัมพันธ์

DAOWADUNG.COM

สวัสดีครับ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ยินดีต้อนรับครับ

ในส่วนนี้ของ daowadung.com เป็นส่วนที่ต้องการสื่อสารกับ คุณลูกค้าทุกๆท่านครับ เราอยากเรียนให้ คุณลูกค้าทราบว่า เรามีความดีใจเป็นอย่างที่ได้มีโอกาสสร้าง daowadung.comขึ้นมา เพราะเราได้กำหนดให้ เว็ปไซต์นี้ทำหน้าที่เป็นทางเลือกหนึ่งที่ ใช้ในการแผ่แพร่พระพุทธศาสนา และทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคง โดยเราจะบำรุงรักษาทั้ง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ตามกำลังที่จะสามารถกระทำได้ โดยที่คุณลูกค้าทุกท่าน มีส่วนร่วมในมหากุศลนี้ด้วย เพราะเรา แบ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายสินค้าเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนา ขออนุโมทนา สาธุ

วัตถุประสงค์ของ DAOWADUNG.COM

 1. ทำนุบำรุง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ร่วมกับพุทธบริษัททั้ง4
 2. เผยแพร่ พระพุทธศาสนาตามแนวทาง พระไตรปิฏกผ่านสื่อต่างๆเช่น วิทยุ
 3. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในพระสัทธรรม ให้ผู้ที่สนใจศึกษาพระธรรม
 4. แนะนำ เชิดชู พุทธบริษัท4 ที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติชอบ
 5. เสนอ สินค้าที่ตรงตามหลักพระธรรมวินัย
 6. เสนอ บริการที่ดี มีคุณภาพ มีซื่อตรงให้คุณลูกค้า

ส่วนบริการลูกค้า

คุณลูกค้าสามารถสอบถามเรื่องเกี่ยวกับสินค้าและบริการที่ ตฤณ ธำรงรัตนตรัย 088 9514569 และสามารถฝากกระทู้สอบถามที่ห้องสนทนาธรรม เราจะติดต่อกลับไปเมื่อได้รับข้อความครับ

ขอขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับแหล่งข้อมูลที่มีค่าเหล่านี้

คณะผู้จัดทำเวปไซต์ ขอเรียนให้ผู้เข้าชมเวปไซต์ดาวดึงส์ทราบว่า การจัดทำเวปไซต์ดาวดึงส์นี้ เป็นเรื่องที่มีความละเอียดอ่อนมากครับ เราพยายามหาข้อมูลที่มีประโยชน์และถูกต้องตามพระไตรปิฏกมารวบร่วมไว้ ข้อมูลหลายๆอย่างเราได้รับมาจากหนังสือมากมายหลายเล่ม มาจากการเข้าไปอ่านจากเวปไซต์อื่นๆ เรียนตามตรงครับว่า เรารู้สึกดีใจมากที่ พุทธบริษัท4 มีความสนใจใคร่ต่อการศึกษาพระธรรม มีการรวบรวมและเผยแพร่พระสัทธรรมให้กว้างขวางออกไป การกระทำอย่างนี้นับเป็นมหากุศลเพราะเป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในยืนยาวไปจนครบ 5000ปี และส่งเสริมให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้มีสัมมาทิฏิ เฉกเช่นที่เราท่านทั้งหลายได้รับมาการบรรพบรุษของเรา การกระมหากุศลอย่างนี้ย่อมเกิดประโยช์ต่อตัวเราเองและผู้ที่ความศรัทธาในพระพุทธศาสนารุ่นหลัง สาธุ

คณะผู้จัดทำ daowadung.com ขออนุโมทนาในมหากุศลของท่านทั้งหลายเหล่านี้ด้วยใจจริงและขอชื่นชมการกระทำของท่านทั้งหลายเหล่านี้ ขอให้คุณพระศรีรัตนตรัย ปกป้องคุ้มครองให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้ ได้พบพระพุทธศาสนา ได้ศึกษาพระธรรม ปฏิบัติธรรม ได้พบกัลยาณมิตร เกิดในสุคติภูมิ ตระกูลสัมมาทิฏิ ขอให้มีพระรัตนตรัยเป็นสรณะที่พึ่งในสังสารวัฏฏ์นี้ ขออนุโมทนา สาธุ

รายชื่อของแหล่งข้อมูลในการจัดทำเวปไซต์

 • หนังสือพระไตรปิฏกฉบับพระชาชน
 • ชีวประวัติพุทธอุบาสกและอุบาสิกา โดย คุณจำเนียร ทรงฤกษ์
 • ภิกษุณี ครั้งพุทธกาล โดย คุณบรรจบ บรรณรุจิ
 • บทสรรเสริญพระรัตนตรัย โดยมูลนิธิรักษ์ธรรม
 • พระปริตต์จากพระไตรปิฏก โดย คุณ ยุพา อร่ามกุล
 • ประวัติศาสาตร์พระพุทธศาสนาในอินเดีย โดย พระดาวสยาม วริรปัญโญ
 • ผลกรรมย่อมติดตามมาข้างหลัง โดยวัดเขาพระ สระบุรี
 • ปรมัตถธรรมสังเขป จิตตสังเขป โดย คุณสุจินต์ บริหารวนเขตต์
 • สังฆทาน โดย พระภิกษุรูปหนึ่ง
 • วัฏสงสาร31ภูมิ  ไม่ทราบผู้เรียบเรียง
 • ทานและสังฆทาน โดย ศีลปาโร
 • ทานและอนิสงส์ของทาน โดย คุณยุพา อร่ามกุล
 • แหล่งข้อมูลทางเวปไซต์ทั้งหมดที่ เราแสดงลิ้งกลับไปในทุกๆหน้า
 • ซีดีรวมภาพ วัดและวัง โดย บริษัทเจเนซิส มีเดียคอม จำกัด
 • ประวัติเจดีย์และโบราณสถาน โดย คุณอุดท เชยกีวงศ์
 • นรก-สวรรค์และเปรต โดย คุณพูนศักดิ์ ศักดานุวัฒน์
 • พระพุทธปฏิมาที่ล้ำค่าของไทย
 • ภาพพระพุทธรูปจาก www.thai-tour.com
 • ภาพพระพุทธรูปจากหนังสือพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองโดย นายวรนันทน์ ชัชวาลทิพากร
 • ซีดีพระไตรปิฏกจาก www.learntripitaka.com
 • พระปัจเจกพุทธเจ้า โดย คุณ ประณีต ก้องสมุทร  
 • ภาพพุทธศิลป์จาก คุณ เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์
 • ภาพเปรตจากวัดไผ่โรงวัว สุพรรณบุรี คุณ นักเดินทาง 016293354
 • รูปภาพพระพุทธรูปของ อาจารย์ จักรพันธุ์ โปษยกฤต ศิลปินแห่งชาติ
 •  

คณะผู้จัดทำเวปไซต์ขอ อนุโมทนาในมหากุศลของทุกๆท่านที่ได้กระทำในครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้อาจจะมีบางส่วนของข้อมูลที่แสดงแหล่งที่มาไม่ครบถ้วนทั้งหมด โดยเฉพาะภาพบางส่วนจากเวปไซต์ เนื่องจากว่าระหว่างการจัดทำเวปไซต์ดาวดึงส์ คอมพิวเตอร์ของเราเสีย HARD DISK ที่ใช้เก็บข้อมูลของแหล่งที่มาหายไปทั้งหมด เรามิได้จัดทำข้อมูลสำรองไว้เลย เป็นความประมาทอย่างยิ่งของเรา ถ้าหากมีข้อมูลใดๆที่เราไม่ได้แจ้งที่มาที่ถูกต้องไว้ให้ ท่านผู้เป็นเจ้าลิขสิทธิ์สามารถแจ้งให้เราทราบไว้ทันทีครับ คณะผู้จัดทำเวปไซต์ดาวดึงส์ ต้องขออภัยในความผิดพลาดทั้งหมด  คณะผู้จัดทำเวปไซต์ขอเรียนให้ท่านทราบว่าเรามีความเคารพในสิทธิ์ของทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ถ้าหากว่าท่านเห็นว่าเรากระทำไม่ถูกต้อง ทางเราจะรีบดำเนินการแก้ไขให้ทันทีโดยท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

DAOWADUNG@GMAIL.COM หรือติดต่อคุณ ตฤณ ธำรงรัตนตรัยได้ที่เบอร์ 088 9514569

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.
banner_746x100 ผู้ทำบุญด้วยความประณีต

ดาวดึงส์ด็อทคอม

ผู้ถวายทานด้วยสิ่งของประณีต
DAOWADUNG.COM จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิคส์